امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر سجاد چهره قانی
سمت
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن 044-32755287-8 داخلی 106
مهندس سجاد حسن بگلو
سمت
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن
دکتر امیر توکمه چی
سمت رئیس ادراه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن +98-9141473201
خانم جوادی
سمت کارشناس ثبت نام ، آموزش و مالی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن 127
خانم حسن زاده
سمت کارشناس پذیرش، ثبت نام و امور کنسولی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن 127
دکتر قاسم مرندی
سمت
واحد مربوطه انجمن فارغ التحصیلان
تلفن داخلی
جلیل فرخی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
سعید عنانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
نادر رجبی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
تلفن 31942692 - 32755297

Pages