امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

دریافت فایل pdf:شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402-1401

دریافت فایل pdf: شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1401-1400

 

شهریه دانشجویان دکتری نوبت دوم سال 1400

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر کل پایان نامه

جمـع

1400

علوم انسانی

1400511

56.634.050

8.418.575

75.001.850

679.608.600

سایر گروه های آموزشی

1400521

68.879.250

7.653.250

82.655.100

771.447.600

 

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم سال 1400

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

هر واحد نظری

هر واحد عملی

1400

علوم انسانی

1400111

14.375.460

2.713.425

3.120.438

7.590.000

سایر گروه های آموزشی

1400121

15.487.395

2.852.575

3.280.670

8.652.600

  
 

 شهریه دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی نوبت دوم سال 1400

 

ورودی

کد شهریه

شهریه ثابت

عمومی

واحد نظری

هر واحد دروس عملی

پایه

تخصصی-اصلی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

1400

1400411

12.321.546

958.408

1.725.649

1.972.397

1.232.154

2.214.398

 

شهریه دانشجویان دکتری پردیس سال 1400

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر کل پایان نامه

جمـع

1400

علوم انسانی

14005311

65.412.327

9.723.454

86.627.136

784.947.933

سایر گروه های آموزشی

14005321

79.555.533

8.839.503

95.466.640

891.021.978

 

 شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس سال 1400

 

ورودی

گروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هرواحد

واحد جبرانی

حداکثر ترم مجاز تحصیل

هرواحد نظری

هرواحد عملی

نظری

عملی

1400

علوم انسانی

1400311

26.438.500

2.713.425

3.061.300

4.870250

1.321.925

2.643.850

4

سایر گروه­های آموزشی

1400321

26.438.500

2.852.575

3.061.300

5.566.000

1.391.500

2.783.000

4

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

ترم اول 1400