امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

 

جدول شهریه های دانشجویان نوبت دوم در سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه ارومیه

 

شهریه دوره کارشناسی ارشد پردیس سال 1403

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

هر واحد نظری

هر واحد عملی

1403

علوم انسانی

-

45.000.000

4.800.000

5.500.000

9.000.000

سایر گروه های آموزشی

-

47.000.000

5.100.000

5.500.000

10.000.000

 

شهریه دوره دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی پردیس سال 1403

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

جمـع (سنوات مجاز)

1403

علوم انسانی

-

115.000.000

18.000.000

10.000.000

8

سایر گروه های آموزشی

-

140.000.000

13.500.000

12.000.000

8

 

شهریه دوره کارشناسی نوبت دوم سال 1403

 

ورودی

 

گــروه

شهریه ثابت

عمومی

واحد نظری

هر واحد دروس عملی

پایه

تخصصی-اصلی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

1403

علوم انسانی

8.800.000

650.000

850.000

850.000

1.400.000

3.200.000

سایر گروه­های آموزشی

10.000.000

650.000

1.400.000

1.400.000

1.700.000

3.200.000

 

شهریه دوره دکتری عمومی نوبت دوم سال 1403 

 

ورودی

کد شهریه

شهریه ثابت

عمومی

واحد نظری

هر واحد دروس عملی

پایه

تخصصی-اصلی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

1403

-

24.000.000

900.000

3.300.000

3.800.000

2.500.000

4.300.000

 

شهریه دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم سال 1403

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

هر واحد نظری

هر واحد عملی

1403

علوم انسانی

-

25.000.000

4.800.000

5.500.000

14.000.000

سایر گروه های آموزشی

-

27.000.000

5.000.000

5.800.000

16.000.000

 

شهریه دوره دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی نوبت دوم سال 1403

 

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

جمـع (سنوات مجاز)

1403

علوم انسانی

-

110.000.000

17.000.000

10.000.000

8

سایر گروه های آموزشی

-

130.000.000

18.000.000

12.000.000

8

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

جدول شهریه های دانشجویان نوبت دوم در سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه ارومیه

 

شهریه دوره دکتری تخصصی نوبت دوم سال 1402

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر کل پایان نامه

جمـع کل دوره

1402

علوم انسانی

1402511

81.553.032

12.122.748

108.002.664

978.636.384

سایر گروه های آموزشی

1402521

99.186.120

11.020.680

119.023.344

1.110.884.544

 

 

شهریه دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم سال 1402

ورودی

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

هر واحد نظری

هر واحد عملی

1402

علوم انسانی

1402111

18.184.956

3.432.481

4.126.778

10.037.775

سایر گروه های آموزشی

1402121

19.591.554

3.608.507

4.338.685

11.443.063

 

شهریه دوره کارشناسی نوبت دوم سال 1402

 

ورودی

 

گــروه

کد شهریه

شهریه ثابت

عمومی

واحد نظری

هر واحد دروس عملی

پایه

تخصصی-اصلی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

1402

علوم انسانی

140211

6.284.520

436.424

610.994

610.994

1.012.506

2.304.324

سایر گروه­های آموزشی

140221

7.331.940

436.424

1.012.506

1.012.506

1.187.076

2.304.324

 

شهریه دوره دکتری عمومی نوبت دوم سال 1402 

 

ورودی

کد شهریه

شهریه ثابت

عمومی

واحد نظری

هر واحد دروس عملی

پایه

تخصصی-اصلی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

1402

1402411

17.003.732

1.102.169

2.381.395

2.721.907

1.700.372

3.055.868

 

 

   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

 امور مالی سامانه هم­آوا

 

دریافت فایل pdf:شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403-1402

دریافت فایل pdf:شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402-1401

دریافت فایل pdf: شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1401-1400