امروز

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

کارکنان معاونت آموزشی

سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
دکتر قاسم مرندی
سمت
واحد مربوطه انجمن فارغ التحصیلان
تلفن داخلی
سیدجمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
سعید عنانی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
تلفن 31942692 - 32755297
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115

Pages