امروز

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارکنان معاونت آموزشی

جلیل فرخی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
نادر رجبی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
تلفن 31942692 - 32755297
سعید عنانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115

Pages