امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی

اين معاونت داراي واحد تابعه مديريت خدمات آموزشي مي باشد. مديريت خدمات آموزشي از سه اداره پذيرش و ثبت نام، اداره تحصیلات تکمیلی، و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است. مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد. همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است

.