امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

 

دانلود تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 1402-1401 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه ، در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
1 ثبت نام ترم تابستان 1400 از تاریخ 1400/05/02 الی 1400/05/16
2 شروع کلاسهای ترم تابستان 1400 1400/05/17
3 پایان کلاسهای  ترم تابستان 1400 1400/06/11
4 امتحانات ترم تابستان 1400 1400/06/13 الی 1400/06/18
5 پایان مهلت ثبت نمرات ترم تابستان 1400 1400/06/24
6 انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید طبق اعلام سازمان سنجش
7 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1400/06/10 الی 1400/06/25
8 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی  1400/06/13 الی 1400/06/25
9 شروع کلاسها 1400/06/27
10 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 1400/06/29،30،31 
11 مهلت در خواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول  1400/06/10 الی1400/06/26
12 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه 1400/06/30 الی1400/07/30
13 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1400/06/30
14 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 1400/09/01 الی 1400/09/24
15 پایان مهلت حذف ترم 1400/10/08
16 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد  1400/10/08
17

پایان کلاسهای درسی مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی
 

1400/10/08
18 شروع و پایان امتحانات دروس عملی و نظری مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی 11/ 10 / 1400 تا  29 / 10 / 1400
18 هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 11 و 13 و 15 دی ماه 1400مختص دروس پایة ریاضی می باشند 
19 پایان کلاسهای درسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1400/10/22
20 شروع و پایان امتحانات کارشناسی ارشد 25/ 10 / 1400 تا 6 / 11 /1400
21 شروع و پایان امتحانات دکتری تخصصی ثبت نهایی نمرات

2/ 11 / 1400 تا 13 / 11 /1400

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات 1400/11/24

22 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1400/11/20
 23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکترای عمومی و کارشناسی ارشد

1400/11/14

24              پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه                                                                                                                                                                                            1400/11/27
25             مختص دانشجویان خارجی ورودی 1400  : شروع کلاسهای ارشد و دکتری 29 / 08 / 1400 پایان کلاسها - 20 / 12 / 1400 ، شروع و پایان امتحانات 21 / 12 / 1400 تا 28 / 12 / 1400
تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
     
1 گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل 1400/12/02 الی 1400/12/06
2 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1400/10/18 الی 1400/11/20
3 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها (بجز دانشجویان خارجی-ورودی 1400)* 1400/11/16 الی 1400/11/21
4 شروع کلاسها 1400/11/23
5 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 24و25و1400/11/27
6 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  1400/11/30
7 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1400/11/28
8 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  1400/11/30 الی 1400/12/21
9 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... 1401/02/04 الی 1401/02/13
10 مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده  1401/02/01 الی 1401/02/31
11 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز  1401/03/01 الی 1401/03/18
12 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه به استاد 1401/03/23
13 پایان مهلت حذف ترم 1401/03/23
14 پایان کلاسهای درسی مقاطع  کاردانی و کارشناسی و دکتری عمومی
 
1401/03/22
15 شروع و پایان امتحانات مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکتری عمومی
 
1401/03/23 لغایت 1401/04/15
16 از 1401/03/28 تا 1401/04/02 امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 28 و 30 خرداد و یکم تیر ماه 1401 مختص دروس پایة ریاضی می باشند
17 انتخاب واحد درس کارآموزی 1401/04/06  الی 1401/04/15
18 شروع و پایان امتحانات مقاطع ارشد و دکتری 1401/04/18 لغایت 1401/04/29
19 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقاطع  کاردانی و کارشناسی و دکتری عمومی 1401/04/24
20 شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان  1401/04/11  الی 1401/04/25
21 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد  1401/05/06
22 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد  1401/05/25
23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری 1401/06/04
24 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1401/06/16
25 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه 1401/06/31

  انتخاب واحد  دانشجویان خارجی ورودی 1400(ارشد و دکتری) 1401/01/14 تا 1401/01/17،شروع کلاسها 1401/02/01 --پایان کلاسها 1401/05/19،  شروع و پایان امتحانات1401/05/22 تا1401/05/31

تاریخ آخرین تغییرات : 1400/10/12