امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه ، در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
1 ثبت نام ترم تابستان 1400 از تاریخ 1400/05/02 الی 1400/05/16
2 شروع کلاسهای ترم تابستان 1400 1400/05/17
3 پایان کلاسهای  ترم تابستان 1400 1400/06/11
4 امتحانات ترم تابستان 1400 1400/06/13 الی 1400/06/18
5 پایان مهلت ثبت نمرات ترم تابستان 1400 1400/06/24
6 انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید طبق اعلام سازمان سنجش
7 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1400/06/10 الی 1400/06/25
8 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی  1400/06/20 الی 1400/06/25
9 شروع کلاسها 1400/06/27
10 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 1400/06/29،30،31 
11 مهلت در خواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول  1400/06/10 الی1400/06/26
12 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه 1400/06/30 الی1400/07/30
13 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1400/06/30
14 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 1400/09/01 الی 1400/09/24
15 پایان مهلت حذف ترم 1400/10/08
16 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد  1400/10/08
18 پایان کلاسهای درسی  1400/10/08
17 شروع امتحانات دروس عملی و نظری  1400/10/11
18 هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 11 و 13 و 15 دی ماه 1400مختص دروس پایة ریاضی می باشند 
19 پایان امتحانات  1400/10/29
20 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1400/11/13
21 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمام مقاطع تحصیلی 1400/11/09
22 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه 1400/11/27
     
تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
1 گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل 1400/12/02 الی 1400/12/06
2 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1400/10/18 الی 1400/11/10
3 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها 1400/11/10 الی 1400/11/21
4 شروع کلاسها 1400/11/23
5 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 24و25و1400/11/27
6 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  1400/11/30
7 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1400/11/28
8 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  1400/11/30 الی 1400/12/21
9 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... 1401/02/04 الی 1401/02/13
10 مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده  1401/02/01 الی 1401/02/31
11 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز  1401/03/01 الی 1401/03/18
12 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه به استاد 1401/03/25
13 پایان مهلت حذف ترم 1401/03/25
14 پایان کلاسهای درسی  1401/03/25
15 شروع امتحانات دروس عملی و نظری  1401/03/28
16 هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 28 و 30 خرداد و یکم تیر ماه 1401 مختص دروس پایة ریاضی می باشند
17 انتخاب واحد درس کارآموزی 1401/04/06  الی 1401/04/15
18 پایان امتحانات ( تمامی مقاطع تحصیلی ) 1401/04/15
19 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی  1401/04/24
20 شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان  1401/04/11  الی 1401/04/25
21 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد  1401/05/06
22 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد  1401/05/25
23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری 1401/06/04
24 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1401/06/16
25 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه 1401/06/31

 

<< دریافت تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه ، در سال تحصیلی 1401-1400 >>