امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

 

دانلود تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 1403-1402 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه

 

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه برای دانشجویان، در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
1 ثبت نام ترم تابستان 1402 از تاریخ 1402/04/24 الی 1402/04/29
2 شروع کلاسهای ترم تابستان 1402 1402/04/31
3 پایان کلاسهای  ترم تابستان 1402 1402/06/02
4 امتحانات ترم تابستان 1402 1402/06/04 الی 1402/06/09
5 پایان مهلت ثبت نمرات ترم تابستان 1402 1402/06/16
6 انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید طبق اعلام سازمان سنجش
7 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 14021 1402/06/11 الی 1402/06/22
8 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها 1402/06/13 الی 1402/06/20
9 انتخاب واحد کهاد آموزشی از طریق مدیریت درخواستهای هم آوا 1402/06/13 الی 1402/06/20
10 شروع کلاسها 1402/07/03
11 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 1402/07/03,04,05
12 پایاین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی 1402/06/11 الی 1402/06/22
13 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 14021 1402/06/30
14 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه 1402/07/01 الی 1402/07/30
15 آزمون جامع دانشجویان دکتری واجد شرایط 1402/08/01 الی 1402/08/30
16 مهلت حذف اضطراری (صرفا یک درس نظری) با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 1402/09/05 الی 1402/09/22
17 پایان مهلت حذف ترم 1402/10/13
18 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد  1402/10/13
19

پایان کلاسهای درسی تمامی مقاطع

1402/10/13
20 شروع و پایان امتحانات دروس عملی و نظری تمامی مقاطع 16/ 10 / 1402 تا 04 / 11 / 1402
21 از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 16 و 18 و 20 دی ماه 1402مختص دروس پایة ریاضی می باشند 
22 شروع و پایان امتحانات دروس عمومی 01/ 11/ 1402 تا 04 / 11 / 1402
23 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع    تمدید اخذ مجوز دفاع: 1402/11/21 14/ 11 /1402
24 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمامی مقاطع

13/ 11 /1402

25 گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان تمامی مقاطع شامل اخراج به علت شرایط علمی و...

14/ 11 /1402

26 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

26/ 11 /1402

 
تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه برای دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه    
1 گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل 1402/11/21 الی 1402/12/02
2 انتخاب واحد درس معرفی به استاد -14022 1402/10/17 الی 1402/11/18
3 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها  1402/11/10 الی 1402/11/20
4 انتخاب واحد کهاد آموزشی از طریق مدیریت درخواست های هم آوا 1402/11/10 الی 1402/11/20
5 شروع کلاسها 1402/11/21
6 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 25و24و1402/11/23
7 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  1402/11/30
8 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد - 14022 1402/11/27
9 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  1402/11/30 الی 1402/12/16
10 آزمون جامع دانشجویان دکتری واجد شرایط 1403/02/23 الی 1403/03/23
11 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... 1403/02/05 الی 1403/02/12
12 مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده  1403/02/01 الی 1403/02/31
13 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 1403/03/01 الی 1403/03/16
14 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه به استاد 1403/03/23
15 پایان مهلت حذف ترم 1403/03/16
16 پایان کلاسهای درسی تمام مقاطع
 
1403/03/23
17 شروع و پایان امتحانات دروس عملی و نظری تمامی مقاطع
 
1403/03/26 الی 1403/04/13
18 از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 27 و 29 و 31 خرداد ماه 1403 مختص دروس پایة ریاضی می باشند
19 شروع و پایان امتحانات دروس عمومی 1403/04/10 الی 1403/04/13
20 انتخاب واحد درس کار آموزی 1403/04/03 الی 1403/04/13
21 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی 1403/04/23
22 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی ارشد و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 1403/05/20
23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری 1403/06/10
24 انتخاب واحد معرفی به استاد ترم تابستان - 14023 1403/04/10 الی 1403/04/27
25 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد - 14023 1403/05/06
26 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1403/06/17
27 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه 1403/06/31
28 مسئولین و کارشناسان آموزشی توجه داشته باشند که تاریخ 1403/04/05 تعطیل رسمی و در تاریخ های 07و1403/02/06 و 08و1403/04/07 آزمون سراسری نوبت اول و دوم برگزار خواهد شد  

دانلود تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 1402-1401 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه