امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

اداره صدور دانشنامه

وظایف محوله و فعالیتهای اداره دانش­ آموختگان

الف) انجام اموارت فارغ التحصیلی و تسویه حساب و صدور ابطال معافیت تحصیلی

ب) صدور گواهی­نامه موقت پایان تحصیلات

ج) صدور تاییدیه تحصیلی، صدور گواهی معدل و صدور کد صحت برای دانش­آموختگان

د) لغو تعهد آموزش رایگان و صدور دانشنامه

هـ) تایید مدارک و ریزنمرات جهت ترجمه و استعلام دانش­آموختگی از طریق سامانه­های وزارتی

ی) بررسی، تایید و اعتبارسنجی پرونده­ها و مدارک دانش­آموختگان موسسات غیرانتفاعی استان آذربایجان­غربی

آدرس ایمیل  اداره دانش­آموختگان دانشگاه ارومیه : grd@urmia.ac.ir

 

شبنم اسدی : کارشناس صدور تائیدیه تحصیلی، تایید معدل  و تایید سوابق تحصیلی دانش آموختگان

به شرح ذیل:

- صدور تائیدیه تحصیلی به کلیه ادارات، سازمانها، نهادها، شرکت­ها

- صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به دانشگاههای پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

- صدور تاریخ ابتدا و انتهای تحصیل برای آموزش و پرورش و سایر دستگاههای متقاضی

-صدور فرم تایید معدل برای دانش آموختگان دانشگاه ارومیه که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده­اند و قادر به ارائه مدرک تحصیلی خود نیستند.

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  118

آدرس ایمیل: sh.asadi@urmia.ac.ir

 

شهین رادپور: کارشناس صدور گواهینامه موقت، المثنی گواهینامه­های موقت و پایان تحصیلات، ارسال مدارک دستگاههای دارای تعهد مانند آموزش و پرورش

شرح مختصر عنوان وظایف :

صدور گواهینامه موقت مربوط به دانشجویان روزانه شبانه پردیس دانشگاهی نیمه حضوری­های (خوی، میاندوآب، ارومیه )- کاردانی­های بین مقطعی گواهینامه پایان تحصیلات نیمه حضوری­ ها ارسال مدرک موقت برای ادارات و سازمانها

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  118

آدرس ایمیل: sh.radpour@urmia.ac.ir

 

مسلم کریم خانیکارشناس صدور تائیدیه تحصیلی، تایید معدل  و تایید سوابق تحصیلی دانش آموختگان

به شرح ذیل:

 • صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات در پاسخ به استعلام دانشگاه­های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های وزارت بهداشت و استعلامهای وزارت عتف درخصوص افرادی که میخواهند با هزینه شخصی در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.
 • صدور فرم تایید معدل برای دانش آموختگان دانشگاه ارومیه که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده­اند و قادر به ارائه مدرک تحصیلی خود نیستند.

 

 

علی یوسفی : کارشناس صدور دانشنامه وگواهینامه پایان تحصیلات

-  بررسی و صدور دانشنامه

- بررسی و صدور گواهینامه پایان تحصیلات

-  بررسی و تایید درخواستهای سامانه سجاد مربوط به دانش­آموختگان موسسات غیر انتفاعی استان

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  128

آدرس ایمیل: a.yousefiasl@urmia.ac.ir

 

میثم آقایی :

 • تحویل و ارسال گواهینامه موقت پایان تحصیلات، گواهینامه پایان تحصیلات و مدارک المثنی برای تمامی مقاطع
 • صدور کد صحت

 

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  120

بابک کریمی راد: کارشناس سامانه­های لغو تعهد آموزش رایگان، تایید مدارک در سامانه سجاد

-  بررسی و تایید درخواستهای سامانه سجاد مربوط به لغو تعهد آموزش رایگان

-  بررسی و تایید درخواستهای سامانه سجاد مربوط به مدارک قابل ترجمه، استعلام اطلاعات دانش آموختگی

- بررسی و تایید درخواستهای سامانه سجاد مربوط به دانش آموختگان موسسات غیر انتفاعی استان

- امور مربوط به متقاضیان ارسال مدارک ترجمه شده به صورت پستی

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  107

آدرس ایمیل: b.karimirad@urmia.ac.ir

 

نقی عطار صالح مرام:

 • بررسی و دریافت مدارک تسویه حساب دانشجویان روزانه، شبانه و دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف تحصیلی و تکمیل پرونده­ فارغ­التحصیلان
 • صدور ابطال معافیت تحصیلی برای فارغ­التحصیلان مشمول
 • اعلام فارغ­التحصیلی دانشجویان خارجی به اداره سرپرستی
 • صدور نامه اتمام تحصیل متعهدین آموزش وپرورش پیش از صدور و ارسال گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 • صدور نامه گذراندن طرح دامپزشکی برای فارغ­التحصیلان مقاطع مختلف رشته­های دامپزشکی

 

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  120

آدرس ایمیل: n.salehmaram@urmia.ac.ir

 

مسعود اکبری : رییس اداره دانش­آموختگان

 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای امورات اداره دانش­آموختگان
 • انجام هماهنگی لازم با مدیران حوزه جهت برنامه ریزی و توزیع صحیح امور محوله
 • اقدام به مکاتبات خاص یا پاسخگویی به مکاتبات مذکور
 • ارجاع مکاتبات مربوط به امورات محوله به اداره دانش­آموختگان بین کارشناسان
 • تایید پیش­نویسهای صادر شده توسط کارشناسان و ارجاع به مدیران جهت امضا
 • کاربری سامانه­های لغو تعهد، تایید مدارک جهت ترجمه، تایید مدارک دانش­آموختگان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در سامانه سجاد و نظارت بر حسن اجرای امورات مربوطه

شماره تماس: 04432755287

داخلی:  119

آدرس ایمیل: m.akbari@urmia.ac.ir