امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

مدیریت خدمات آموزشی

وظایف و ماموریت­های مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • دبيري شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
 • تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي
 • تهيه و ابلاغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذي ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه.
 • رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست هاي متخذه .
 • اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.
 • پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي نامه وساير مكاتبات .
 • نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.
 • صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان .
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهاي مصوب .
 • همكاري در تدوين آيين نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه.
مدیر خدمات آموزشی
دکتر جلال جلیلیان
103