امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

لینک مستقیم دسترسی به برنامه رشته‌ها

لینک برنامه درسی و امتحانی رشته های موجود در دوره کهاد برای نیم سال دوم تحصیلی (2-1402) به صورت زیر است:

رشته آمار

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_1.pdf

رشته مهندسی برق

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%A8%D8%B1%D9%82_0.pdf

رشته ریاضی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_1.pdf

رشته زمین شناسی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_0.pdf

رشته زیست شناسی – علوم جانوری

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_0.pdf

رشته زیست شناسی – علوم گیاهی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C_0.pdf

رشته علوم و مهندسی باغبانی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_1.pdf

رشته علوم ورزشی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf

رشته فیزیک

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_1.pdf

رشته مهندسی کامپیوتر

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_0.pdf

رشته مدیریت مالی

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_1.pdf

رشته مهندسی معدن

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_0.pdf

رشته مهندسی معماری

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1.pdf

رشته مهندسی مواد

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_0.pdf