امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بسمه تعالی

از کلیه دانشجویان شهریه پرداز درخواست میشود، بدهی شهریه خود را در اسرع وقت تسویه نمایند. بدیهی است چنانچه تسویه حساب تا تاریخ 1402/10/13 صورت نپذیرد امکان شرکت در امتحانات پایان ترم برای دانشجوی بدهکار مقدور نخواهد بود.