امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروزه با توجه به گسترش و اهمیت مفاهیم و علوم میان رشته ای و لزوم آشنایی دانشجویان با مهارت هایی فراتر از حوزه تخصص و تحصیلات خود، بیشتر دانشگاههای معتبر جهان اقدام به برگزاری دوره های تخصصی تکمیلی (Minor) نموده اند. دوره های تخصصی تکمیلی (کهاد)، دوره هایی هستند که دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند با گذراندن تعداد واحدهای مشخص همزمان در رشته ی دیگری به جز رشته تخصصی(Major) خودشان تحصیل نمایند. این دوره موجب پویاسازی و تطبیق سیستم آموزشی و توانمندسازی دانشجو با شرایط جدید و در جهت کمک دانشجو بر اساس نیازهای بازار کار و فراهم کردن فعالیتهای کارآفرینانه و مؤثر بین رشته های دانشجویان و دانش آموختگان خواهد شد.

 

دانلود فایل آیین نامه