امروز

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

در راستای تسهیل در درخواستهای مهمانی و انتقالی دانشجویان و با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در سامانه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سجاد) رعایت موارد ذیل برای متقاضیان محترم الزامی می باشد.

 1-دانشگاه صرفاً تقاضاهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع را مورد بررسی قرار می دهد و به درخواست های فیزیکی به هیچ وجه ترتیب اثرنخواهد داد.

2-نتایج درخواست ها فقط در زمان تعیین شده، صرفاً در سامانه مذکور اعلام خواهد شد و دانشگاه از پاسخگویی به متقاضیان به صورت حضوری معذور می باشد.

3-ریزنمرات دانشجویان مهمان پس از تسویه حساب کامل دانشجو با این دانشگاه ارسال خواهد شد.

4-مسئولیت اخذ موافقت دانشگاه مبداء با فهرست دروس اخذ شده در این دانشگاه به عهده دانشجوی مهمان می باشد.

 

                            با تشکر

              اداره ثبت نام و امور مشمولین

          معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی