امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

 

شماره تماس معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه

پیش شماره ارومیه: 044

دانشکده علوم پایه :

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

آقای دکتر اسمعیلی

31942152

2152

2

مسئول آموزش

          آقای پرویشی          

31942152

2162

3

کارشناس گروه ریاضی و زیست شناسی

   آقای بهرامی 

31942165

2165

4

کارشناس گروه زمین شناسی و فیزیک   

  خانم روزگاری   

31912150

2150

5

کارشناس گروه

آقای

31942155

2155

دانشکده شیمی:

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

کارشناس مسئول آموزش 

    خانم بخشی    

31144105

4105

2

کارشناس آموزش

آقای بهرامی

31942165

2165

 

دانشکده کشاورزی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسنی  

        31942392        

2392

2

رییس اداره آموزش

خانم علیزاده 

31942334       

2334

3

کارشناس گروه آب- مهندسی تولیدژنتیک گیاهی

خانم مهرنگ

31942431    

2431

4

کارشناس گروه خاک-علوم دامی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی 

خانم بی غم

31942311   

2311

5

کارشناس گروه گیاهپزشکی-مکانیک بیوسیستم- ماشین های صنایع غذایی- باغبانی

آقای حجت قره باغی اصل

31942430  

2430

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر عبقری

31942505

2505

2

مسئول آموزش

خانم ایرجی

31942497    

2497

 

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر سلطانعلی نژاد

31942554   

2554

2

کارشناس آموزش-دکتری حرفه ای

آقای محمودی

31942561   

2561

3

کارشناس آموزش-تحصیلات تکمیلی

خانم معینی

31942560     

2560

 

دانشکده فنی و مهندسی 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر قنبرزاده

31942909

2909

2

رپیس اداره آموزش

خانم تفکر

31942901

2901

3

کارشناس گروه مهندسی مکانیک و شیمی

خانم محسنی آذر

31942985

2985

4

کارشناس گروه مهندسی صنایع و مواد و معدن

خانم کراوغلی

31942989

2989

5

کارشناس گروه مهندسی پلیمر و عمران

آقای محمدزاده

31942987

2987

دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن ثابت داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر تلاوت

 

4200-4201

2

مسئول آموزش دانشکده برق و کامپیوتر

آقای فریدونی

31124208

4208

3

کارشناس گروه مهندسی برق و کامپیوتر

خانم قدیری

31124206

4206

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر زنوزی

31144015

4015

2

مسئول آموزش

آقای حاجی زاده

31144013

4013

3

کارشناس آموزش

آقای کان محبت

31144102

4012

5

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله دکتری

آقای زاهدی

31144010

4010

 

دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر عابدینی

32780497

 

2

مسئول آموزش

خانم دهقانپور

32780497

252

3

          کارشناس آموزش

خانم شیخی

32780497

250

4

مسئول کلاسها و آتلیه

آقای کریمی

32780497

271

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محمدزاده

33384539

 

2

رییس اداره آموزش

آقای رزاقی

33384590

 

4

کارشناس مسئول آموزش

آقای خلیلی

33379600

 

5

کمک کارشناس آموزش

آقای پیروزباری

33384590

 

6

کارشناس آموزش

خانم قاسم مهدی

33379600

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر طلوعی آذر

32753174

4402

2

مسئول آموزش

آقای محمد خداوردی

32753174

4411

3

کارشناس آموزش

آقای امیر فرجی

32753174

4425

 

دانشکده شهید باکری میاندوآب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر شیخ محمدی

45269502

 

2

مسئول آموزش

آقای منفردی

45269504