امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

 

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه

پیش شماره ارومیه: 044

دانشکده علوم پایه و شیمی:

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی دانشکده علوم و شیمی    

آقای دکتر اذانچیلر

31942152

2125

2

مسئول آموزش دانشکده علوم   

آقای پرویشی          

31942162

2162

3

کارشناس گروه زیست شناسی و فیزیک  

اقای خسروی   

31942165

2165

4

کارشناس گروه زمین شناسی و ریاضی و آمار   

خانم روزگاری   

31912150

2150

5

کارشناس گروه نانو فیزیک و نانو شیمی 

خانم فرج زاده   

31942155

2155

6

کارشناس دانشکده شیمی     

خانم بخشی    

32755294

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی دانشکده

آقای دکتر عباس حسنی  

        31942392        

2392

2

مسئول آموزش

آقای شعاعی 

31942447       

2447

3

کارشناس گروه آب-باغبانی مهندسی تولیدژنتیک گیاهی

خانم مهرنگ

31942431    

2431

4

کارشناس گروه خاک-علوم دامی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی 

خانم علیزاده

31942334   

2334

5

کارشناس گروه گیاهپزشکی-مکانیک بیوسیستم ماشین های صنایع غذایی

خانم بختیاری

31942430  

2430

6

کارشناس دانشکده منابع طبیعی 

خانم ایرجی

31942497    

2497

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر عزیزی

31942554   

2554

2

کارشناس آموزش

آقای محمودی

31942561   

2561

3

کارشناس آموزشی

آقای علیزاده

31942560    

2560

 

دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

دکتر چهرگانی

31942909

2909

2

مسئول آموزش

آقای فریدونی

31942901

2901

3

کارشناس گروه مهندسی مکانیک و شیمی

خانم محسنی آذر

31942985

2985

4

کارشناس گروه مهندسی صنایع و مواد و معدن

آقای جلیلی

31942986

2986

5

کارشناس گروه مهندسی پلیمر و عمران

خانم تفکر

31942987

2987

6

مسئول آموزش دانشکده برق و کامپیوتر

خانم فرامرزی

31124208

4208

7

کارشناس گروه مهندسی برق

خانم دلپسند

31124210

4210

8

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر

خانم قدیری

31124206

4206

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

آقای دکتر شهبازی

31144015

4015

2

مسئول آموزش

آقای اکبر حاجی زاده

31144013

4013

3

کارشناس آموزش

آقای کان محبت

31144101

4101

4

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم معصومی

31144012

4012

5

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله دکتری

آقای زاهدی

31144010

4010

 

دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر نقیبی

32780497

 

2

مسئول آموزش

خانم دهقانپور

32780497

 

3

کارشناس آموزش

خانم شیخی

32780497

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر حیدری

33384539

 

2

مسئول آموزش

آقای رزاقی

33382529

 

3

کارشناس گروه

خانم محمدزاده

33384590

 

4

کارشناس گروه

آقای خلیلی

33379600

 

5

کارشناس گروه

آقای پیروز

33379600

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

آقای دکتر طلوعی آذر

32753174

4402

2

مسئول آموزش

آقای محمد خداوردی

32753174

4425

3

کارشناس گروه

خانم محسنی آذر

32753174

4425

 

دانشکده شهید باکری میاندوآب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر شیخ محمدی

04445269502

 

2

مسئول آموزش

آقای منفردی

45269504