امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

 

شماره تماس معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه

پیش شماره ارومیه: 044

دانشکده علوم پایه :

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

آقای دکتر اسمعیلی

31942152

2125

2

مسئول آموزش

          آقای پرویشی          

31942162

2162

3

کارشناس گروه زیست شناسی و فیزیک  

   اقای خسروی   

31942165

2165

4

کارشناس گروه زمین شناسی و ریاضی و آمار   

  خانم روزگاری   

31912150

2150

5

کارشناس گروه نانو فیزیک و نانو شیمی 

آقای بهرامی

31942155

2155

دانشکده شیمی:

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

کارشناس آموزش 

    خانم بخشی    

32755294

 

 

دانشکده کشاورزی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسنی  

        31942392        

2392

2

مسئول آموزش

خانم علیزاده 

31942447       

2447

3

کارشناس گروه آب- مهندسی تولیدژنتیک گیاهی

خانم مهرنگ

31942431    

2431

4

کارشناس گروه خاک-علوم دامی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی 

خانم علیزاده

31942334   

2334

5

کارشناس گروه گیاهپزشکی-مکانیک بیوسیستم- ماشین های صنایع غذایی- باغبانی

آقای حجت قره باغی اصل

31942430  

2430

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر عبقری

31942505

2505

2

مسئول آموزش

خانم ایرجی

31942497    

2497

 

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر سلطانعلی نژاد

31942554   

2554

2

کارشناس آموزش

آقای محمودی

31942561   

2561

3

کارشناس آموزش

خانم معینی

31942560     

2560

 

دانشکده فنی و مهندسی 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر قنبرزاده

31942909

2909

2

مسئول آموزش

خانم تفکر

31942901

2901

3

کارشناس گروه مهندسی مکانیک و شیمی

خانم محسنی آذر

31942985

2985

4

کارشناس گروه مهندسی صنایع و مواد و معدن

خانم معصومی

31942989

2989

5

کارشناس گروه مهندسی پلیمر و عمران

آقای محمدزاده

31942987

2987

دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن ثابت داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر تلاوت

 

4200-4201

2

مسئول آموزش دانشکده برق و کامپیوتر

خانم فرامرزی

31124208

4208

3

کارشناس گروه مهندسی برق و کامپیوتر

خانم قدیری

31124206

4206

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر زنوزی

31144015

4015

2

مسئول آموزش

آقای حاجی زاده

31144013

4013

3

کارشناس آموزش

آقای کان محبت

31144102

4102

5

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله دکتری

آقای زاهدی

31144010

4010

 

دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر عابدینی

32780497

 

2

مسئول آموزش

خانم دهقانپور

32780497

 

3

          کارشناس آموزش

خانم شیخی

32780497

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محمدزاده

33384539

 

2

مسئول آموزش

آقای رزاقی

33382529

 

4

کارشناس آموزش

آقای خلیلی

33379600

 

5

کارشناس آموزش

آقای پیروز

33379600

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر طلوعی آذر

32753174

4402

2

مسئول آموزش

آقای محمد خداوردی

32753174

4425

3

کارشناس آموزش

آقای امیر فرجی

32753174

4425

 

دانشکده شهید باکری میاندوآب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر شیخ محمدی

45269502

 

2

مسئول آموزش

آقای منفردی

45269504