امروز

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

به اطلاع می رساند جهت دریافت معدل و تعداد واحدهای گذرانیده خود می توانید از سیستم مدیریت آموزشی  قسمت مدیریت درخواستها اقدام نموده و بعد از جوابگویی توسط همکاران محترم آموزش از قسمت پیگیری جواب خود را دریافت نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند طبق توضیحات دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد  ناپيوسته سال 1400 داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1399/11/30و يا 1400/6/31در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل مي شوند، دانشجوي سال آخر محسوب شده و در هنگام ثبت نام مي بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ 1399/6/31را در فرم تقاضانامه ثبت نام وارد نمايند