امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

با توجه به شرایط ویژه اپیدمی کرونا و اعلام ستاد استانی کرونا مقرر گردید تمامی امتحانهای ترم 982 به صورت مجازی در بازه زمانی اول تیرماه 1399 تا 15 مرداد 1399 برگزار شوند.

دریافت آیین نامه برگزاری امتحانات