امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

 انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه در جهت اهداف بلند مدت خود در نظر دارد با ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین فارغ التحصیلان و دانشگاه ارومیه برای ارتقاء علمی، فنی، مدیریتی و تحکیم این ارتباط و معرفی فرصتهای شغلی و نیز بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان و سازماندهی مدیریتی به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی ملی کمک نماید. در این راستا از تمامی فارغ التحصیلان دعوت به عمل می آید به صفحه دانشگاه ارومیه در شبکه اجتماعی Linkedin مراجعه نموده و ما را پیگیری نمایند.

 

با تشکر 

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه

 

 پست الکترونیکی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه

 alumni@urmia.ac.ir

 

 

https://www.linkedin.com/