امروز

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان ورودی 93 جهت استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد لازم است فرم ضمیمه شماره یک برای دانشجویان دانشگاه ارومیه  و فرم شماره 2 جهت استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها با رعایت مفاد فراخوان تا تاریخ 1397/02/31درخواست خود را تکمیل و به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه ارسال نمایند

 

    فایل فراخوان