امروز

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر سجاد چهره قانی
سمت
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن 044-32755287-8 داخلی 106
دکتر امیر توکمه چی
سمت رئیس ادراه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن +98-9141473201
خانم جوادی
سمت کارشناس ثبت نام ، آموزش و مالی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن 127
خانم حسن زاده
سمت کارشناس پذیرش، ثبت نام و امور کنسولی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن 127
دکتر محسن اسمعیلی
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن داخلی 2392
دکتر قاسم مرندی
سمت
واحد مربوطه انجمن فارغ التحصیلان
تلفن داخلی
جلیل فرخی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
نادر رجبی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
تلفن 31942297
سعید عنانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115

Pages