امروز

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر امیر توکمه چی
سمت رئیس ادراه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن +98-9141473201
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
خانم جوادی
سمت کارشناس ثبت نام ، آموزش و مالی
تلفن 127
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
خانم حسن زاده
سمت کارشناس پذیرش، ثبت نام و امور کنسولی
تلفن 127
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
دکتر محسن اسمعیلی
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن داخلی 2392
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
دکتر قاسم مرندی
سمت
تلفن داخلی
واحد مربوطه انجمن فارغ التحصیلان
علیرضا حیدرزاده نوائی
سمت رئیس اداره
تلفن داخلی2276
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
تلفن
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
جلیل فرخی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
تلفن 31942297
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
رقیه جعفر پور
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2326
واحد مربوطه
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2537
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام