امروز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر محسن اسمعیلی
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن داخلی 2392
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
دکتر قاسم مرندی
سمت
تلفن داخلی
واحد مربوطه انجمن فارغ التحصیلان
علیرضا حیدرزاده نوائی
سمت رئیس اداره
تلفن داخلی2276
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
جلیل فرخی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
تلفن 31942297
واحد مربوطه استعدادهای درخشان
رقیه جعفر پور
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2326
واحد مربوطه
وجیهه ثانی
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2326
واحد مربوطه
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2537
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام