امروز

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

مدیریت خدمات آموزشی

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی

دکتر محسن اسمعیلی
مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
شماره تماس:
m.esmaiili@urmia.ac.ir