امروز

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

اداره پذیرش و ثبت نام

اهداف و وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

 کلیه امور برنامه ریزی، پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه بر عهده این اداره میباشد همچنین این اداره امورات جاری در رابطه با دانشجویان شاغل به تحصیل را نیز به عهده دارد.

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
علیرضا حیدرزاده نوائی
داخلی2276