امروز

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی

 

 مدیر: محسن اسمعیلی

مرتبه علمی : استاد گروه مهندسی صنایع غذایی

تخصص : پدیده های انتقال در صنایع غذایی

سوابق اجرایی:

·         معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی بمدت 4سال و نیم

·         سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی بمدت 3 سال

·         معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده کشاورزی بمدت یک سال 

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
دکتر محسن اسمعیلی
داخلی 2392