امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه)ورودی های 98 و97 - مقطع دکتری تخصصی

 

مبالغ به ریال می باشد

 

 

دانشگاه

سال ورود

گروه

شهریه ثابت

شهریه متغییر هر واحد

شهریه متغییر کل پایان نامه

جمع کل

 

 

 

 

ارومیه

97

علوم انسانی

40,700,000

6,050,000

53,900,000

488,400,000

 

 

سایر گروه‏های آموزشی

49,500,000

5,500,000

59,400,000

554,400,000

 

 

98

علوم انسانی

44,770,000

6,655,000

59,290,000

537,240,000

 

 

سایر  گروه‏های آموزشی

54,450,000

6,050,000

65,340,000

609,840,000

 
               

 

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) ورودی های 98 و97 - دکتری حرفه ای

مبالغ به ریال می باشد

دانشگاه

مقطع

سال ورود

شهریه ثابت

شهریه متغییر هر واحد

شهریه دروس عملی(هر واحد)

اصلی و تخصصی نظری

پایه نظری

عمومی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پروژه و پایان نامه

ارومیه

دکتری حرفه ای

97

8,469,872

1,355,832

1,186,218

677,373

846,988

1,522,185

98

9,740,353

1,559,207

1,364,150

778,979

974,036

1,750,513

 

 

 

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) ورودی های  98 و 97و96 - مقطع کارشناسی ارشد

مبالغ به ریال می باشد

دانشگاه

سال ورود

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغییر هر واحد

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

نظری

عملی

ارومیه

96

علوم انسانی

7,727,520

1,458,600

1,677,390

4,080,000

سایر گروه های آموزشی

8,298,240

1,534,000

1,764,100

4,652,000

97

علوم انسانی

9,091,200

1,716,000

1,973,400

4,800,000

سایر گروه های آموزشی

9,794,400

1,804,000

2,074,600

5,472,000

98

علوم انسانی

11,364,000

2,145,000

2,466,750

6,000,000

سایر گروه های آموزشی

12,243,000

2,255,000

2,593,250

6,840,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) ورودی های 98 و97  - مقطع کارشناسی

مبالغ به ریال می باشد

دانشگاه

سال ورود

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد عملی/ پروژه یا پایان نامه

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی(عملی)

پروژه یا پایان نامه

ارومیه

97

علوم انسانی

2,622,000

192,390

297,331

437,252

524,702

1,136,854

سایر گروه های آموزشی

2,967,000

192,390

314,822

524,702

629,642

1,136,854

98

علوم انسانی

3,600,000

250,000

350,000

510,000

580,000

1,320,000

سایر گروه های آموزشی

4,200,000

250,000

450,000

580,000

680,000

1,320,000

جهت مشاهده شهریه پردیس دانشگاهی کلیک نمایید