امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام استعدادهای درخشان مقطع دکتری در سال 1396

بدینوسیله ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه ارومیه در سال 1396 به اطلاع می رساند؛ ثبت نام از نامبردگان به صورت حضوری روز دوشنبه مورخ 03/07/1396 در محل اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد. پذیرفته شدگان موظفند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی(مندرج در اطلاعیه ثبت نام دکتری سال1396) و در تاریخ فوق جهت ثبت نام و تحویل مدارک مراجعه نمایند.

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته محل قبولی

1

خديجه

حسن زاده

1257 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم اقتصادي /روزانه

2

فهميه

رضايي

1453 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /تربيت بدني -رفتارحركتي /روزانه

3

ماهرخ

مديري

1345 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /تربيت بدني -مديريت ورزشي /روزانه

4

سعيده

فتاح مدرس

1345 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /تربيت بدني -مديريت ورزشي /روزانه

5

سيده معصومه

سيدي

1390 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي /روزانه

6

يوسف

صابري بنايم

1390 - دانشگاه اروميه /علوم انساني /تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي /روزانه

7

خديجه

موسوي اونلقي

2397 - دانشگاه اروميه /علوم پايه /زمين شناسي اقتصادي /روزانه

8

صبا

عظيمي يوالاري

4691 - دانشگاه اروميه /كشاورزي ومنابع طبيعي /علوم دامي /روزانه

9

مهران

گبراني

2895 - دانشگاه اروميه /علوم پايه /رياضي محض /روزانه

10

سونيا

اميني

5477 - دانشگاه اروميه /كشاورزي ومنابع طبيعي /علوم ومهندسي باغباني /روزانه

11

زهرا

شيخي المان اباد

2380 - دانشگاه اروميه /علوم پايه /زمين شناسي زيست محيطي /روزانه

12

ماهرخ

شريف مند

4643 - دانشگاه اروميه /كشاورزي ومنابع طبيعي /مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك /روزانه

13

علي

دادك

3922 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي مكانيك -تبديل انرژي /روزانه

14

حسانه

قنبري

3674 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي /روزانه

15

رضا

چوپان اباهيم اباد

3453 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي برق -قدرت /روزانه

16

سميرا

نعمت زاده

3629 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي عمران -ژئوتكنيك /روزانه

17

نينا

نازدار

5034 - دانشگاه اروميه /كشاورزي ومنابع طبيعي /تكثيروپرورش ابزيان /روزانه

18

ثنا

مشاري

5337 - دانشگاه اروميه /دامپزشكي /بافت شناسي مقايسه اي /روزانه

19

مهسا

عالم

5305 - دانشگاه اروميه /دامپزشكي /ايمني شناسي /روزانه

20

مهران

هاشميان

3922 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي مكانيك -تبديل انرژي /روزانه

21

مهسا

دريادل

3788 - دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد/روزانه