امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان رتبه اول کارشناسی ورودی 1393 که درآزمون کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده اند می رساند بعداز ثبت نمرات نیمسال 8 تا آخر تیرماه سال 97 نسبت به ثبت تاریخ فراغت تحصیل اقدام نموده وفرم رتبه اولی را بعد تکمیل و تایید مدیریت خدمات آموزشی تحویل دفتر استعدادهای درخشان نمایند.ضمناً دانشجویان ورودی 1392 که در سال96 از امتیاز فرم رتبه اولی استفاده نکرده باشند نیز می توانند بعد از صدور دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد با تکمیل نمونه فرم  تاریخ سال 97 بعد از تکمیل وتایید تحویل دفتر هدایت استعدادهای درخشان نمایند.

.

 دریافت فایل رتبه1