امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان رتبه اول کارشناسی که در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 95 مجاز به انتخاب رشته گردیده اند. جهت  استفاده ازتسیلات رتبه اولی (صفحه 2 دفترچه) فرم ضمیمه رتبه اولی مندرج در صفحه 272 دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را حداکثرتا تاریخ 95/5/15 بعد از درج فراغت از تحصیلی، تکمیل وبه تایید امور آموزشی رسانده وتحویل دفتر هدایت استعدادهای درخشان نمایند.   

دریافت فرم رتبه اول