امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان دوره دکتری متقاضی بهره مندی از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت می رساند لازم است با دریافت و مطالعه شیوه نامه فرصت تحقیقاتی و فرم ها به دانشکده مربوطه مراجعه فرمایند

دریافت شیوه نامه فرصت تحقیقاتی

دریافت کاربرگ شماره1

دریافت کاربرگ شماره2

دریافت فرم وثیقه ملکی 

دریافت فرم تعهد کارمندی

دریافت نامه مدارک مورد نیاز