امروز

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

کارکنان معاونت آموزشی

سعید عنانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
رقیه جعفر پور
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه
تلفن داخلی 2326
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115

Pages