امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به اتمام قرارداد دانشگاه با شرکت های پخت و پز و همچنین اتمام قرارداد با خوابگاههای خودگردان در تاریخ1398/04/12، تاریخ امتحانات روز شنبه 1398/04/15 به روز چهارشنبه تاریخ1398/03/22 انتقال یافته است.