امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

" برای آخرین بار به آندسته از دانشجویان که بدون اخذ معافیت تحصیلی در دانشگاهها مشغول به تحصیل میباشند تا پایان سال جاری فرصت داده میشود هرچه سریع تر با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و ...."