امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد پایان نامه

بدینوسیله به اطلاع همکاران دانشگاهی و دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند انتخاب واحد پایان نامه به همراه دیگر دروس، تنها در نیمسال پایانی ممکن است و اخذ واحد پایان نامه در یک نیمسال هرگاه درسی برای نیمسالهای بعد باقی مانده باشد، مجاز نمی باشد.

معاونت آموزشی دانشگاه