قابل توجه شرکت کنندگان آزمون زبان دانشگاه ارومیه

بدینوسیله نتایج آزمون زبان دانشگاه ارومیه اعلام می گردد.

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

1

9610101

43

چهل و سه

2

9610102

40

چهل

3

9610103

43

چهل و سه

4

9610104

43

چهل و سه

5

9610105

53

پنجاه و سه

6

9610106

44

چهل و چهار

7

9610107

41

چهل و یک

8

9610108

43

چهل و سه

9

9610109

43

چهل و سه

10

9610110

54

پنجاه و چهار

11

9610111

34

سی و چهار

12

9610113

63

شصت و سه

13

9610115

54

پنجاه و چهار

14

9610116

45

چهل و پنج

15

9610117

41

چهل و یک

16

9610118

40

چهل

17

9610119

42

چهل و دو

18

9610120

43

چهل و سه

19

9610121

53

پنجاه و سه

20

9610122

45

چهل و پنج

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

21

9610123

45

چهل و پنج

22

9610124

35

سی و پنج

23

9610125

57

پنجاه و هفت

24

9610126

40

چهل

25

9610127

56

پنجاه شش

26

9610128

51

پنجاه و یک

27

9610129

51

پنجاه و یک

28

9610130

50

پنجاه

29

9610131

40

چهل

30

9610132

45

چهل و پنج

31

9610133

44

چهل و چهار

32

9610134

36

سی وشش

33

9610135

44

چهل و چهار

34

9610136

41

چهل و یک

35

9610137

41

چهل و یک

36

9610138

51

پنجاه و یک

37

9610139

50

پنجاه

38

9610141

30

سی

39

9610142

41

چهل و یک

40

9610143

42

چهل و دو

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

41

9610145

53

پنجاه و سه

42

9610146

45

چهل و پنج

43

9610147

42

چهل و دو

44

9610148

43

چهل و سه

45

9610149

38

سی و هشت

46

9610150

43

چهل و سه

47

9610151

40

چهل

48

9610152

42

چهل و دو

49

9610153

44

چهل و چهار

50

9610154

51

پنجاه و یک

51

9610155

85

هشتاد و پنج

52

9610156

56

پنجاه وشش

53

9610157

65

شصت و پنج

54

9610158

44

چهل و چهار

55

9610159

44

چهل و چهار

56

9610160

45

چهل و پنج

57

9610161

45

چهل و پنج

58

9610162

67

شصت و هفت

59

9610163

51

 پنجاه و یک

60

9610164

40

چهل

 

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

61

9610165

42

چهل و دو

62

9610166

53

پنجاه و سه

63

9610167

50

پنجاه

64

9610168

56

پنجاه وشش

65

9610169

60

شصت

66

9610170

55

پنجاه و پنج

67

9610171

61

شصت و یک

68

9610172

85

هشتاد و پنج

69

9610173

70

 هفتاد

70

9610174

60

شصت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

1

9610201

37

سی و هفت

2

9610202

35

سی و پنج

3

9610203

45

چهل و پنج

4

9610204

43

چهل و سه

5

9610205

45

چهل و پنج

6

9610206

56

پنجاه و شش

7

9610207

52

چهل و دو

8

9610208

37

سی و هفت

9

9610209

46

سی و شش

10

9610210

58

پنجاه و هشت

11

9610211

44

چهل و چهار

12

9610212

45

چهل و پنج

13

9610213

52

پنجاه و دو

14

9610215

66

شصت و شش

15

9610216

43

چهل و سه

16

9610217

44

چهل و چهار

17

9610218

40

چهل

18

9610219

75

هفتاد و پنج

19

9610220

54

پنجاه و چهار

20

9610221

44

چهل و چهار

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

21

9610222

36

سی و شش

22

9610223

35

سی و پنج

23

9610224

45

چهل و پنج

24

9610225

42

چهل و دو

25

9610226

61

شصت و یک

26

9610227

40

چهل

27

9610228

36

سی و شش

28

9610229

51

پنجاه و یک

29

9610230

35

سی و پنج

30

9610231

41

چهل و یک

31

9610232

73

هفتاد و سه

32

9610233

57

پنجاه و هفت

33

9610235

85

هشتاد و پنج

34

9610236

53

پنجاه و سه

35

9610237

51

پنجاه و یک

36

9610238

36

سی و شش

37

9610239

74

هفتاد و چهار

38

9610240

66

شصت و شش

39

9610241

42

چهل و دو

40

9610242

43

چهل و سه

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

41

9610243

44

چهل و چهار

42

9610244

45

چهل و پنج

43

9610245

45

چهل و پنج

44

9610247

50

پنجاه

45

9610249

53

پنجاه وسه

46

9610250

53

پنجاه و سه

47

9610251

45

چهل و پنج

48

9610252

43

چهل و سه

49

9610253

50

پنجاه

50

9610256

46

چهل و شش

51

9610257

45

چهل و پنج

52

9610258

44

چهل و چهار

53

9610259

38

سی و هشت

54

9610260

54

پنجاه و چهار

55

9610261

68

شصت و هشت

56

9610263

56

پنجاه و شش

57

9610264

45

چهل و پنج

58

9610265

63

شصت و سه

59

9610267

55

پنجاه و پنج

60

9610268

34

سی و چهار

 

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

61

9610269

52

پنجاه و دو

62

9610271

34

سی و چهار

63

9610272

44

چهل و چهار

64

9610273

79

هفتاد و نه

65

9610274

81

هشتاد و یک

66

9610275

72

هفتاد و دو

67

9610276

44

چهل و چهار

68

9610277

31

سی و یک

69

9610278

69

شصت و نه

70

9610279

57

پنجاه و هفت

71

9610280

44

چهل و چهار

72

9610281

13

سیزده

73

9610282

42

چهل و دو

74

9610283

88

هشتاد و هشت

75

9610284

39

سی و نه

76

9610285

38

سی و هشت

77

9610286

39

سی و نه

78

9610287

45

چهل و پنج

79

9610288

44

چهل و چهار

80

9610289

43

چهل و سه

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

81

9610290

87

هشتادو هفت

82

9610291

45

چهل و پنج

83

9610292

55

پنجاهو پنج

84

9610293

43

چهل و سه

85

9610294

64

شصت و چهار

86

9610295

45

چهل و پنج

87

9610296

55

پنجاهو پنج

88

9610297

50

پنجاه

89

9610298

33

سی و سه

90

9610299

39

سی و نه

91

9610300

56

پنجاهو شش

92

9610301

42

چهل و دو

93

9610302

38

سی و هشت

94

9610303

44

چهل و چهار

95

9610304

41

چهل و یک

96

9610305

51

پنجاهو یک

97

9610306

57

پنجاهو هفت

98

9610307

45

چهل و پنج

99

9610308

38

سی و هشت

100

9610309

42

چهل و دو

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

101

9610310

59

پنجاهو نه

102

9610311

44

چهل و چهار

103

9610312

45

چهل و پنج

104

9610313

50

پنجاه

105

9610314

53

پنجاهو سه

106

9610315

39

سی و نه

107

9610316

41

چهل و یک

108

9610317

70

هفتاد

109

9610318

56

پنجاهو شش

110

9610319

51

پنجاهو یک

111

9610321

43

چهل وسه

112

9610322

42

چهل و دو

113

9610323

42

چهل و دو

114

9610324

60

شصت

115

9610326

31

سی و یک

116

9610327

55

پنجاهو پنج

117

9610328

58

پنجاهو هشت

118

9610329

37

سی و هفت

119

9610330

40

چهل

120

9610331

35

سی و پنج

ردیف

شماره داوطلبی

نمره بعدد

نمره بحروف

121

9610332

45

چهل و پنج

122

9610333

64

شصت و چهار

123

9610334

87

هشتاد و هفت

124

9610335

70

هفتاد

125

9610336

72

هفتاد و دو

126

9610337

43

چهل و سه

127

9610338

67

شصت و هفت

128

9610339

63

شصت و سه

129

9610340

57

پنجاه و هفت

130

9610341

53

پنجاهو سه

131

9610342

43

چهل و سه

132

9610343

52

پنجاه و دو

133

9610344

63

شصت و سه

134

9610346

69

شصت و نه

135

9610347

43

چهل و سه

136

9610348

36

سی و شش

137

9610349

54

پنجاهو چهار

138

9610350

30

سی

139

 

9610351

36

سی و شش

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:249  این هفته:4024  این ماه:14767  امسال:340764