امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

:بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان زیر می رساند

با توجه به عدم ارسال صحیح تصویر گواهینامه پایان تحصیلات و فرم14(فرم معدل)( مدرکی که در آن معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌)  و یا ميانگين كل واحدهاي

گذرانده آنان تا تاريخ 30/11/94 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي و تایید شده باشد در ثبت نام اینترنتی خود، بایستی مدارک فوق

را قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه تهیه و در روزهای 23 و 24 شهریور از طریق سایت ثبت نام نسبت به ارسال صحیح آن مجددا اقدام نمایید.

 

 

ردیف نام خانوادگی نام مدرکی که به اشتباه ارسال شده وضعیت ثبت نام اینترنتی
1 ابام عبدالمعين نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
2 ابراهيمي توران نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
3 احمدپور كيوان فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
4 احمدپور مصطفي نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
5 احمدزاده علي فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
6 احمدنژاد نسرين فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
7 احمدي قزراباد رعنا فرم تسويه حساب ارسال مدارک درخواستی
8 احمدي وارياني بهارالسادات فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
9 اذري كمارعليا سامره فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
10 اذريون يونس عكس از صفحه ارسال مدارک درخواستی
11 استادي باباكندي رود مهدي فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
12 اسفندياري بهراد فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
13 اسماعيل لو سپيده دانشنامه  ارسال مدارک درخواستی
14 اسماعيلي مود رضا فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
15 اسمعيل زاده اميد نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
16 اصغري نويده دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
17 اصغري خسرو دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
18 افشين گلواني ظاهر نامه سازمان سنجش و نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
19 اكبري علي نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
20 اكبري دورباش بهزاد فرم ريزنمرات و فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
21 اگاه اجيرلو طاهر فرم بدون امضا و ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
22 الياسي حسام الدين نامه دستي ارسال مدارک درخواستی
23 امان اللهي روح الله نا خوانا ارسال مدارک درخواستی
24 اميربخش رزيتا تصاويري كه باز نمي شوند ارسال مدارک درخواستی
25 امينبان ليلا نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
26 انصافي اول رقيه دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
27 انفرادي احمد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
28 اهنگري دلارام نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
29 ايران نژاد زكيه فرم تسويه حساب ارسال مدارک درخواستی
30 باباخاني مهين فرم سنجش و فرم تسويه حساب ارسال مدارک درخواستی
31 بابايي فاتح نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
32 باختر ايدين فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
33 باريك گاميشگلي ادريس نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
34 باقري سميرا نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
35 بهرامي جاف ساجد فرم شماره 15 ارسال مدارک درخواستی
36 بهنام قراجه لر سپيده كارنامه كلي ارسال مدارک درخواستی
37 بيات حسين نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
38 پناهي فرانك فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
39 پورحسن زاده محمدحسين فرم تاييديه تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
40 پورحيدر سپهر فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
41 پيرغلام الوان پوريا نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
42 پيشذار حامد گواهي تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
43 تازيان شادباد محمدرضا نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
44 تحريري مغانلو محسن نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
45 تركاشوند ميلاد فرم معدل ارسال مدارک درخواستی
46 تقي پور پرستو فرم بدون مهر و امضا و ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
47 تقي زاد سجاد نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
48 جان محمدي ملايري نوشين دانشنامه و فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
49 جباري وافق مهتاب نامه دستي ارسال مدارک درخواستی
50 جعفرزاده تيمورلويي مهرداد نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
51 جعفري ملكي سيده زهرا عكس از صفحه ارسال مدارک درخواستی
52 جليل زاده ساناز نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
53 جنتي فر نويد گواهي فراغت از تحصيل ارسال مدارک درخواستی
54 جهانگيري سمكو نامه معافيت تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
55 جهاني منش ابوطالب گواهي تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
56 چاي دولي قره اوغلان زينب نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
57 چيدان حامد نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
58 حاجي خوش ايرج فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
59 حاجي زاده سهيلا فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
60 حبيب پور نغمه فرم نامربوط ارسال مدارک درخواستی
61 حرفتي سبحاني ليل ابادي سولماز نامه دانشگاه و فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
62 حسني ايدين دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
63 حسين پورمرند فرهاد نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
64 حسين نژاد زينب دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
65 حسيني سيده چنور فرم بدون مهر و امضا و كپي كارت ملي ارسال مدارک درخواستی
66 حسيني نظرلو فاطمه نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
67 حكيمي ايدين نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
68 حميدپورجانفشان مهتاب نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
69 خشت زر بهروز ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
70 خشمن سالار دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
71 خضريان ارمان نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
72 خليلي فرزين فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
73 خيراله پوري قطورلار محمد فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
74 دادرس فاروق نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
75 دودانگه صونا فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
76 دوستي رضايي علي نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
77 راد ميلاد دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
78 ربيعي مايده ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
79 رحماني كژال فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
80 رحيمي خليفه كندي مرتضي نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
81 رسول پور طاهر نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
82 رشيدنژاد عرفان نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
83 رشيدي گنجي سجاد فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
84 رضازاده كورعباسلو لاله دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
85 رضايي حامد كارنامه كلي ارسال مدارک درخواستی
86 رضايي گرجان ميلاد ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
87 رضوي حامد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
88 رفيعي بني الصادق سيده ليلا نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
89 رمضاني تازه كند نويد ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
90 رمضاني عمله عادل فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
91 رنگيني گندملاعيسي رمضان نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
92 رودگرصفاري روح الله فرم بدون مهر و امضا و دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
93 روشني مجتبي فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
94 ساساني شبنم كارنامه كل ارسال مدارک درخواستی
95 ستوده بهزاد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
96 سربازجدي رامين فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
97 سعادتي سعيد فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
98 سفري فرخنده ريزنمرات و نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
99 سليمانيان عليرضا نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
100 سنگين ابادي سبحان فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
101 سيفي فاطمه فرم خالي ارسال مدارک درخواستی
102 شاه نوه سي رضا فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
103 شريفي اديب فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
104 شكيباسوره اعظم نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
105 شهبازي مران سيده محبوبه فرم كارنامه كلي و سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
106 شيخلوي يكان هانيه فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
107 شيخه پور سهيلا فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
108 شيرزاد جلال نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
109 صابر حسين فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
110 صالحي مرتضي فرم خالي ارسال مدارک درخواستی
111 صالحي بهمن دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
112 صبوري مجيد فرم بدون مهر و امضا و نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
113 صحت بالدرلو زهرا فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
114 طاهری کنجینی فریده دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
115 طهماسبي عبدالكريم فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
116 عبادی مهدی معافیت تحصیلی  ارسال مدارک درخواستی
117 عباسي محمد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
118 عبدالله خله كوثر فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
119 عربي مجتبي فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
120 عزتي فاطمه دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
121 عطايي شهلا فرم16 و فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
122 عظيمي حكيم فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
123 عقيلي ويدا دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
124 علوي حميدرضا فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
125 علي زاده حسين دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
126 علي سلطان گجين سلطان دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
127 علياري عسگرابادتپه ليلي دانشنامه  ارسال مدارک درخواستی
128 عليزاده خرم ابادي جواد نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
129 غلامي ده بالايي يونس نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
130 فاطمي مهدي دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
131 فتاحي زينب فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
132 فتاحي ستار نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
133 فتاحي نرگي فاروق فرم بدون امضا ارسال مدارک درخواستی
134 فتحعلي زاده مياندواب رويا نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
135 فخرزاده مردوخي شكور عكس قبولي ارسال مدارک درخواستی
136 فرج الهي زادشهابي ايدا ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
137 فرخ نژادرضايي ليلا فرم بدون مهر و امضا و نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
138 فرخي محمد فرم تاييديه تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
139 فروتن لاخاني نسرين نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
140 فیضی شادی تصویر نادرست ارسال مدارک درخواستی
141 قاسم زاده مرتضي فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
142 قاسم نژاد توحيد فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
143 قاسمي سارا گواهي پايان خدمت و تقديرنامه ارسال مدارک درخواستی
144 قاسمي سمانه نامه كارنامه كلي و فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
145 قدمياري نيلوفر فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
146 قديمي كرهرودي سپيده ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
147 قرباني هلدا دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
148 قريشي عبابيگلو فاطمه سادات عكس از صفحه ارسال مدارک درخواستی
149 قشلاق رحيمي رامين عكس از صفحه ارسال مدارک درخواستی
150 قلعه جوقي مسعود نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
151 قهرماني ريحانه فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
152 قيصريان سيدمنصور نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
153 كارگرديلمقاني تيمور اسكن كارت ملي ارسال مدارک درخواستی
154 كاظم شعاردوزدوزاني رضا نامه دانشگاه  ارسال مدارک درخواستی
155 كاملا فاروق نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
156 كانبي افشين فرم 15و فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
157 كريم زاده يورقانلو حجت نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
158 كلكلي نسيمه گواهي تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
159 كياني خيرابادي معصومه برنامه تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
160 كيميا شاهين فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
161 گله رقيه نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
162 لطفي امين دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
163 لطفي للكلو زينب نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
164 لعلي شهسوار شكوفه فرم خالي ارسال مدارک درخواستی
165 لولاكي رحيم ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
166 مجردالمان اباد ساره فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
167 محبي نيا محمد نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
168 محتشم حامد فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
169 محرم زاده ابراهيم نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
170 محسني روح الله گواهي تحصيلي ارسال مدارک درخواستی
171 محمدزاده ايدشه حسين ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
172 محمدزاده مطلق حميد فرم بدون مهر و امضا و كارنامه كلي ارسال مدارک درخواستی
173 محمدلو رحيم فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
174 محمدي يوسف فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
175 محمدي كامران نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
176 محمدي ديمه ن دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
177 محمدي اغجه قلعه اميد فرم خالي ارسال مدارک درخواستی
178 محمدي اقدم محمد فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
179 محمودزاده علي دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
180 محمودي مرجانيان اكبر ريزنمرات و دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
181 مرادي كردكندي زاهد فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
182 مشگيني فهيمه فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
183 معرفت سيمين فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
184 معصومي راد سيده فاطمه دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
185 مقبلي نجات احمد نامه معافيت تحصيلي و فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
186 مقدم مهيار فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
187 مقدم علي دانشنامه ارسال مدارک درخواستی
188 ملكي روشتي مهران فرم خالي ارسال مدارک درخواستی
189 ممقاني ازاد الناز نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
190 منظري مهسا كارت ملي ارسال مدارک درخواستی
191 موسوي فايقه نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
192 موسوي قاسملو شعبان نامه پليس ناجا ارسال مدارک درخواستی
193 مولايي حبيب ناخوانا ارسال مدارک درخواستی
194 مولودپورفرد جلال فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
195 مهدي زاده عطا كارنامه كلي ارسال مدارک درخواستی
196 مهلتي زانيار نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
197 ميجاني نويد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
198 ميرزايي حسنلو ايوب فرم سنجش ارسال مدارک درخواستی
199 ميري مهناز فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
200 ميهن خواه پيمان نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
201 ناصري پيمان فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
202 نجاري قپچاق زهرا ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
203 نخلي خسروشاهي بابك نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
204 نمازي نظام ابادي مهدي فرم سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
205 نيرومند مجيد ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
206 نيكزادكشتيبان ايدين اسكن كارت ملي ارسال مدارک درخواستی
207 وفايي نژاد سميه نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
208 وهابي هاشم اباد اسعد نامه دانشگاه ارسال مدارک درخواستی
209 هادي زاده ابراهيم فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
210 هاشمي يغموراعلي امنه ريزنمرات ارسال مدارک درخواستی
211 هلالي اصفهاني رضا نتيجه نهايي ارسال مدارک درخواستی
212 همراهي حانيه فرم دانشگاه و سازمان سنجش ارسال مدارک درخواستی
213 هوشنگ ظاهر فرم بدون مهر و امضا ارسال مدارک درخواستی
214 يزداني محمد نامه نظام وظيفه ارسال مدارک درخواستی
215 يزداني مهر سميرا دانشنامه ارسال مدارک درخواستی