امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجويان استعدادهاي درخشان كارشناسي ورودي91 و نيمسال دوم 90 متقاضي پذیرش بدون آزمون  مقطع كارشناسي ارشد برای سال 1395:

 بند 1-1 ماده 1 آيين نامه شماره 77918/21 مورخ 93/5/5  به شرح زير تغيير و براي سال تحصيلي 96-95 وبعداز آن تصويب شد .

 " پس از 7 نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل 115 واحد درسي به لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برتر دانشجويان هم ورودي وهم رشته خود باشد "