امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

با سمه تعالی

بدينوسيله به اطلاع پذيرفته شدگان مقطع دكتري دانشگاه اروميه در سال تحصيلي95-94 مي رساند ثبت نام غيرحضوري(اينترنتي) از تاريخ شنبه 94/06/07 تا دوشنبه 94/06/09 و ثبت نام حضوري(تحويل مدارك) از تاريخ شنبه 94/06/14 تا يكشنبه 94/06/15 خواهد بود. لازم به ذكر است قبل از مراجعه به دانشگاه جهت اطلاع ازنحوه مراجعه و زمانبندي مراجعه به دانشكده هاي مربوطه به اطلاعيه هاي بعدي كه از طريق سايت دانشگاه اعلام خواهد شد مراجعه نمايند.