امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

دانشجویان محترم خواهشمند است در خصوص حذف ترم به موارد ذیل دقت نمایند.

(مهلت ارایه درخواست : از تاریخ 1400/03/08 تا تاریخ 1400/04/10)

برای تمامی ورودیها

براي درخواست حذف ترم درس قوانين و شرايط زير بايستي رعايت گردد:

1- دانشجویانی که ترم قبل حذف ترم داشته اند، مجاز به درخواست حذف ترم نیستند.

2- در يك نيمسال تحصيلي فقط يكبار ميتوانيد درخواست حذف ترم نماييد.

3- براي ثبت درخواست حذف ترم با توجه به شرايط خود بايستي فقط يكي از گزينه هاي حذف ترم را انتخاب نماييد. بديهي است در صورت انتخاب بيش از يك گزينه درخواست شما از طرف دانشگاه لغو خواهد شد.

فایل راهنما