امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش ها و راهکارها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس https://sanjeshconf.ut.ac.ir مراجعه نمایید.