امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی متقاضی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (PhD) سال 1400 می رساند جهت دریافت فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهای گذرانیده خود می توانند از طریق سیستم مدیریت درخواستها اقدام نمایند.

 فایل مراحل و نحوه دریافت فرم