امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

شماره دانشجویی شما به شرح ذیل توسط اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صادر شده است.

دانشجویان محترم استعداد درخشان چنانچه در لیست ذیل شماره دانشجویی خود را رویت نمی فرمایید، سریعا با تلفن داخلی 126 (کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی) تماس حاصل فرمایید.

 لیست شماره دانشجویان استعدادهای درخشان دکتری

لیست شماره دانشجویان استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد