امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان جدید الورود تمامی مقاطع می رساند جهت ورود به سیستم آموزشی و سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به روش ذیل عمل کنید:

 سیستم آموزشی دانشگاه(سما)

مراجعه به آدرس اینترنتی ذیل:

http://sama.urmia.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

انتخاب نوع کاربری: دانشجو

شماره دانشجویی : شماره دانشجویی

کلمه عبور :

برای دانشجویان قبولی    با آزمون کلمه عبور:      شماره داوطلبی

                                     بدون آزمون کلمه عبور: 0 (عدد صفر)

                                     استعدادهای درخشان:  شماره شناسنامه(یا کد ملی)

 سامانه یادگیری الکترونیکی آموزشی دانشگاه

مراجعه به آدرس اینترنتی ذیل:

http://urmia.viannacloud.ir/

انتخاب نوع کاربر: دانشجو

نام کاربری : شماره دانشجویی

کلمه عبور :

برای دانشجویان قبولی    با آزمون کلمه عبور:      شماره داوطلبی

                                     بدون آزمون کلمه عبور: 0 (عدد صفر)

                                     استعدادهای درخشان:  شماره شناسنامه(یا کد ملی)