امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه(تمامی مقاطع) که تاکنون معافیت تحصیلی جهت ادامه تحصیل از سازمان وظیفه عمومی دریافت ننموده اند می رساند، صرفا تا تاریخ 99/09/30 فرصت دارند به دفاتر پلیس 10+ مراجعه و معافیت تحصیلی اخذ نمایند.

لازم به توضیح است بعد از تاریخ فوق برای هیچ دانشجویی معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.

اطلاعیه فوق شامل دانشجویان در حال تحصیل بوده و برای ورودیهای جدید(991) شامل نمی شود.