امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

به استحضار دانشجویان محترمی که از طریق کمیسیون موارد خاص مجوز دفاع تا پایان اسفندماه 1398 اخذ کرده اند، می رساند با توجه به تعطیلی دانشگاه، مجوز دفاع آنها تا پایان فروردین ماه 1399 تمدید شد.

معاونت آموزشی دانشگاه