امروز

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

علیرغم تاکیدات فراوان و مکاتبات متعدد در خصوص درخواست بموقع معافیتهای تحصیلی مشاهده می شود تعدادی از دانشجویان ...

 متن نامه نظام وظیفه عمومی