امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
   

اصلاحیه تقویم آموزشی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه

1

انتخاب واحد درس معرفی به استاد

99/06/10 الی 99/06/26

2

انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی

99/06/10 الی 99/06/26

3

شروع کلاسها

99/06/29

4

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

99/06/30 و31 و 99/07/01

5

مهلت در خواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

99/06/10 الی 99/06/26

6

گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه

99/06/30 الی 99/07/30

7

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

99/06/31

8

مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

99/09/01 الی 99/09/26

9

پایان مهلت حذف ترم

99/10/10

10

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد برای ورودی های 98 و ماقبل

99/10/10

11

پایان کلاسهای درسی برای ورودی های 98 و ماقبل

99/10/10

12

شروع امتحانات دروس عملی و نظری برای ورودی های 98 و ماقبل

99/10/13

13

پایان امتحانات برای ورودی های 98 و ماقبل

99/11/01

14

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد برای ورودی های99 (جدیدالورود)

99/11/04

15

پایان کلاسهای درسی برای ورودی های 99 (جدیدالورود)

99/10/30

17

شروع امتحانات دروس عملی و نظری برای ورودی های 99 (جدیدالورود)

99/11/04

18

پایان امتحانات ورودی های 99 (جدیدالورود)

99/11/21

19

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

99/11/25

20

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمام مقاطع تحصیلی

99/12/01

21

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

99/12/10

 

تقویم آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه

         1           

گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال به آموزش کل

99/12/02 الی 99/12/06

         2           

انتخاب واحد درس معرفی به استاد

99/10/23 الی 99/11/11

         3           

انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها

99/12/02 الی 99/12/07

         4           

شروع کلاسها

99/12/09

         5           

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

99/12/10 الی 99/12/12

         6           

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی

99/12/13

         7           

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

99/11/24

         8           

گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه

99/12/16 الی 99/12/30

         9           

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و ...

1400/02/04 الی 1400/02/13

       10         

مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد – برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده

1400/02/01 الی 1400/02/31

       11         

مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز

1400/03/02 الی 1400/03/20

       12         

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه به استاد

1400/04/10

       13         

پایان مهلت حذف ترم

1400/04/10

       14         

پایان کلاسهای درسی

1400/04/10

       15         

شروع امتحانات دروس عملی و نظری

1400/04/12

       16         

انتخاب واحد درس کارآموزی

1400/04/01 الی 1400/04/09

       17         

پایان امتحانات ( تمامی مقاطع تحصیلی )

1400/05/06

       18         

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی

1400/05/16

       19         

شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان

1400/04/29 الی 1400/05/06

       20         

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

1400/05/16

       21         

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد

1400/06/03

       22         

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری

1400/06/17

       23         

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

1400/06/17

       24         

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

1400/06/31