امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

فرآیند درخواست مهمانی ترم تابستان 1399 به سایر دانشگاهها

توجه: دروسی که در دانشگاه ارومیه در ترم تابستان ارایه می شوند، به صورت مهمان به سایر دانشگاهها ارایه نمی شود. (لیست دروس ارایه شده در ترم تابستان 99 در دانشگاه ارومیه از آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد.)

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Summer-term

 

1-ثبت درخواست توسط دانشجو در سیستم آموزشی سما ( قسمت مدیریت درخواستها- درخواست مهماني در ترم تابستان 1399 (به ساير دانشگاهها))

 -دانشجویان محترم در متن درخواست خود بایستی نام کامل دانشگاه مورد نظر و نام دروس و تعداد واحد دروس درخواستی خود را حتما وارد نمایند.

 

-به درخواستهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

2-تهیه پیش نویس نامه ترم تابستان توسط آموزش دانشکده در سیستم اتوماسیون اداری(چارگون) و تکمیل دروس درخواستی دانشجو  بعد از بررسی و تایید مدیر گروه از طریق معاون آموزشی دانشکده تایید نهایی شده و به صورت پیش نویس به آموزش کل جهت تایید نهایی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ارجاع و بعد از ثبت شماره به دانشگاه مقصد ارسال می گردد.

تذکر:

الف) یک نسخه رونوشت به دبیرخانه معاونت آموزشی جهت ارسال نامه از طریق سیستم ERP به دانشگاه مقصد

ب) یک نسخه رونوشت به کارشناس آموزس دانشکده جهتثبت در سیستم آموزشی دانشجوتوجه: دروسی که در دانشگاه ارومیه در ترم تابستان ارایه می شوند، به صورت مهمان به سایر دانشگاهها ارایه نمی شود. (لیست دروس ارایه شده در ترم تابستان 99 در دانشگاه ارومیه از آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد.)

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Summer-term