امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

کارکنان اداره پذیرش و ثبت نام

مهندس سیدجمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
مسلم کریم خانی
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
امیر شیدایی
سمت کارشناس مسئول
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام