امروز

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

کارکنان اداره پذیرش و ثبت نام

جلیل فرخی
سمت رئیس اداره
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
سعید عنانی
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام