امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

بدينوسيله به اطلاع متقاضيان وام دانشجويي مي رساند متقاضيان وام دانشجويي بايستي طبق بخشنامه ارسالي از طرف صندوق رفاه دانشجويان، ابتدا فرم هاي مربوطه را دريافت نموده و پس از تكميل فرم هاي مربوطه و تنظيم تعهد محضري، به اداره بورس و وام دانشگاه مراجعه نمايند.

 

 دریافت فرم تعهد

 دریافت فرم درخواست وام دانشجویان روزانه

 دریافت فرم درخواست وام دانشجویان شبانه