امروز

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

 

   فرم شماره 4 - فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه1، رزمندگان و ایثارگران جهت استفاده از آموزش رایگان

   فرم شماره 5 - فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی سهمیه های مناطق 2 و 3 جهت استفاده از آموزش رایگان

فرم تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی - دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی