امروز

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

 

  فرم درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبلي(درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی- (لطفا در دو نسخه تكميل و همراه ساير مدارك ثبت نامي در زمان مراجعه حضوري ارائه شود)

  فرم شماره 2- گواهی معدل مدرک کارشناسی (مخصوص پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند)

 فرم شماره 4- تقاضانامه بهره مندي از آموزش رایگان (مخصوص دانشجويان روزانه)

  فرم شماره 3- تعهد فراغت از تحصیل (مخصوص پذيرفته شدگان شاغل به تحصيل)

  فرم شماره 1- تایید فارغ التحصیلان رتبه اول (مخصوص پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رتبه اولي)

  فرم تعهد و تحویل چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی