امروز

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

  فرم درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبلي(درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی- (لطفا در دو نسخه تكميل و همراه ساير مدارك ثبت نامي در زمان مراجعه حضوري ارائه شود)

  فرم شماره 2- گواهی معدل مدرک کارشناسی (فرم شماره 2- گواهی معدل مدرک کارشناسی( مخصوص پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند))

فرم شماره 4- تقاضانامه بهره مندي از آموزش رایگان (فرم4- تقاضانامه بهره مندي از آموزش رایگان(مخصوص دانشجويان روزانه))

  فرم شماره 3- تعهد فراغت از تحصیل (فرم 3- تعهد فراغت از تحصیل(مخصوص پذيرفته شدگان شاغل به تحصيل))

  فرم شماره 1- تایید فارغ التحصیلان رتبه اول (فرم1- تایید فارغ التحصیلان رتبه اول (مخصوص پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رتبه اولي))

  فرم تعهد و تحویل چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی