امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده از سایر دانشگاه ها

2-ارسال به دانشکده مربوطه جهت تطبیق واحد