امروز

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

کارکنان معاونت آموزشی

علیرضا حیدرزاده نوائی
سمت رئیس اداره
تلفن داخلی2276
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
تلفن داخلی 2537
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام