امروز

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده

2- بررسی انتخاب واحد دانشجو در ترم مربوطه

3- ارسال ریزنمرات به اداره ثبت سوابق تحصیلی جهت ثبت نمرات